silhouette of people in Xinjiang Ghost City

silhouette of people in Xinjiang
silhouette of people in Xinjiang